Η αναπνοή των καταπιεσμένων είναι η καταστροφή του κράτους (Πορεία αλληλεγγύης στους εξεγερμένους των ΗΠΑ (5/6/20) )

Η πολιτική συλλογικότητα «Μαύρο και Κόκκινο» συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και κινείται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Αναρχισμού, θεωρώντας ότι σ’αυτόν αποκρυσταλλώνονται, με τον πιο συμβατό με την εποχή τρόπο, τα χαρακτηριστικά των αναρχικών ρευμάτων που απάρτισαν ιστορικά το επαναστατικό κοινωνικό κίνημα. Η ιδέα της εκπλήρωσης της ατομικής και συλλογικής χειραφέτησης ενσαρκώνεται στην κουλτούρα του Ελευθεριακού Κομμουνισμού, ως όραμα για μία κοινωνία απελευθερωμένη, απαγκιστρωμένη από την καταπίεση, την εκμετάλλευση και την διαρκή επιδίωξη του κέρδους, προτάσσοντας την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικής βούλησης και της αλληλεγγύης. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί σταθερή κοινωνική παρέμβαση, απευθυνόμενη σε εργασιακούς χώρους, σχολεία, πανεπιστήμια και γειτονιές, με απώτερο σκοπό την οργάνωση από την κοινωνική βάση. Θεωρούμε το συντονισμό των αγωνιστικών δυνάμεων επιβεβλημένο και προσανατολιζόμαστε σ’ αυτόν, συμμετέχοντας ως συλλογικότητα στην Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων.


Πλαίσιο λειτουργίας


Tο «Μαύρο & Κόκκινο» είναι πολιτική συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό, δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2014 από ομάδα αναρχικών και παλεύει για την Κοινωνική Επανάσταση και τον Ελευθεριακό Κομμουνισμό.

Επιθυμώντας να τηρήσουμε την βασική θέση ότι οι συλλογικότητες των αναρχικών οφείλουν να αντανακλούν στο μέτρο του δυνατού την προβολή των αξιών μιας μελλοντικής απελευθερωμένης κοινωνίας, ορίζουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο λειτουργίας της αγωνιστικής κοινότητας.

Μοναδικό όργανο για την λήψη αποφάσεων της συλλογικότητας ορίζεται η συνέλευση των μελών της στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ίδια δικαιώματα στη διαμόρφωση και στη σύνθεση των απόψεων.

Την ιδιότητα του μέλους μπορεί να έχει οποιοσδήποτε συμμετέχει τακτικά τόσο στην συνδιαμόρφωση των αποφάσεων όσο και στην υλοποίησή τους. Νέα μέλη γίνονται δεκτά κατόπιν ενημέρωσης της συνέλευσης της συλλογικότητας και εφόσον συμφωνούν με το πλαίσιο λειτουργίας και τις πολιτικές κατευθύνσεις της συλλογικότητας. Το νέο μέλος έχει ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα μέλη από την πρώτη διαδικασία στην οποία συμμετέχει. Η συλλογικότητα για να βοηθήσει την ομαλή ένταξη των επικείμενων μελών, τους δίνει διάστημα μέχρι 4 συνελεύσεις για να αποφασίσουν την τελική σχέση που θέλουν να έχουν με την συνέλευση.

Στην συλλογικότητα δεν γίνονται δεκτά άτομα που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, άτομα του στενού κρατικού τομέα, καθώς κι όσοι αντλούν υπεραξία από εκμετάλλευση εργαζομένων. Τέλος αποκλείονται μέλη κομματικών φορέων και πολιτικών εξουσιαστικών μηχανισμών.

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με σύνθεση των επιμέρους απόψεων των μελών και με συναίνεση όταν υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Σε τέτοια περίπτωση σύντροφοι των οποίων οι εκτιμήσεις είναι λιγότερο συνθετικές σε σχέση με τις περισσότερες απόψεις ως προς την απόφαση της συνέλευσης διατηρούν το δικαίωμα να μην εκτελούν την απόφαση. Η συνέλευση προτείνει σε τέτοιες περιπτώσεις να ακολουθεί απολογιστική διαδικασία.
Για να ληφθεί κάποια απόφαση στη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα παραπάνω από τα μισά μέλη της συλλογικότητας.

Οποιοδήποτε μέλος της συλλογικότητας μπορεί να αποχωρήσει οικιοθελώς ανά πάσα στιγμή, καθώς η σχέση όλων με τη συλλογικότητα διέπεται από εθελοντική δέσμευση. Η συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να επισημαίνει σε μέλη της περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας από τις διαδικασίες των συνελεύσεων και της υλοποίησης των αποφάσεων καθώς αυτό σημαίνει την ουσιαστική απενεργοποίηση των μελών.

Το πλαίσιο λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί σε συνέλευση με τη σύμφωνη γνώμη μιας διευρυμένης πλειοψηφίας των μελών ίση με τα ¾ του συνόλου των συμμετεχόντων.